VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  

1. Účel a rozsah platnosti

1.1 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") stanoví obecné podmínky prodeje mezi obchodní společností GD Druckuss s.r.o., se sídlem Radomilická 1244, Vodňany,

IČ: 05486050, zapsané do OR Krajským soudem v Českých Budějovicích, jako Společností a jejími zákazníky.

1.2 Písemná ujednání stran mají přednost před těmito VOP.

1.3 Společnost je oprávněna VOP jednostranně změnit či zrušit. Změněnými VOP se však řídí pouze vztahy uzavřené po dni účinnosti změněných VOP.

1.4 Tyto VOP se vztahují na výrobky a služby, které Společnost nabízí svým zákazníkům v oblasti slévárenské výroby a to zejména v oblastech:

- výroby zinkových odlitků a dokončovacích operací dle výkresové dokumentace

- vývoje a výroby licích forem

- vývoje a výroby přípravků a nářadí

- konstrukce licích forem

1.5 Tyto VOP se vztahují na všechny objednávky zákazníka a použijí se zejména v těch případech, kdy není ohledně konkrétní dodávky uzavřena samostatná písemná smlouva a existence a obsah VOP jsou stranám známy.

2. Nabídka, uzavření smlouvy, místo plnění, termín plnění, zachování mlčenlivosti, jakost a předání plnění

2.1 Místem plnění pro veškerý obchodní styk je sídlo Společnosti. Pokud v písemné nabídce Společnosti není stanovena lhůta platnosti nabídky, má se za to, že nabídka platí závazně 3 měsíce.

2.2 Zákazník projevuje svoji vůli uzavřít smlouvu se společností zasláním objednávky na konkrétní v nabídce uvedené plnění. Na objednávku reaguje Společnost zasláním potvrzení objednávky a to nejpozději do tří pracovních dnů od přijetí objednávky. V případě, kdy společnost není schopná v objednávce požadovaný termín vzhledem ke kapacitním možnostem potvrdit, je povinna nejpozději do tří pracovních dnů oznámit zákazníkovi nový nejbližší možný termín dodávky. Zákazník je povinen vyjádřit se nejpozději do tří pracovních dnů k navrženému termínu dodávky a to ve smyslu, je-li tento termín akceptovatelný a nebo od smlouvy k dané dodávce odstupuje . Dřívější dodávky jsou přípustné za podmínek sjednaných rámcovou smlouvou o dodávkách s daným zákazníkem, nejdříve však sedm pracovních dnů před původně potvrzeným termínem dodání, není-li písemnou formou sjednáno pro konkrétní případ jinak. Je-li termín dodání zboží vázán na jakoukoliv nutnou či objektivně nezbytnou součinnost zákazníka, která však musí být vymezena, a zákazník je v prodlení s poskytnutím této součinnosti, která má za následek vznik běhu nové dodací lhůty v původně sjednané délce, tak tato nová lhůta započne běžet ode dne úplného splnění součinnosti zákazníka.

2.3 Smlouvy o dodávkách uzavřených na dobu neurčitou je možné vypovědět s výpovědní lhůtou šesti měsíců a to vždy ke konci kalendářního měsíce. Zákazník je povinen odebrat veškeré skladové zásoby za podmínek sjednaných v dané rámcové smlouvě o spolupráci mezi Společností a zákazníkem.

2.4 Společnost se zavazuje zajistit utajení důvěrných informací a nakládat s důvěrnými informacemi poskytnutými zákazníkem. Za důvěrné informace se považují veškeré informace vzájemně poskytnuté v ústní, písemné či digitalizované formě související s poptávkovým řízení. A to zejména veškeré poznatky obchodní, výrobní, technické a ekonomické povahy, které mají skutečnou a nebo alespoň potenciální hodnotu a které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné a mají být utajeny.

2.5 Minimální množství odběrů se závazně řídí nabídkou. Pokud je objednané množství menší než minimální množství uvedené v nabídce, je Společnost oprávněna pro danou objednávku odpovídajícím způsobem cenu navýšit.

2.6 Kontrolu jakosti dodávky zajišťuje Společnost na svých pracovištích interní instrukcí o provádění vstupní, operační a výstupní kontroly a shodu s požadavky zákazníka potvrzuje pracovník technické kontroly na dodacím listu dodávky. Samostatný kontrolní protokol je na dodávku vystaven pouze v případě, že je to předem písemně dohodnuto. V případě reklamací, které se týkají zejména rozměrů, geometrie nebo funkce dodávky je nutné, aby zákazník tuto reklamaci písemně uplatnil co nejdříve po zjištění vady a v každém případě před jakýmkoliv dalším zpracováním, nebo jiným použitím této dodávky. Zákazník musí umožnit Společnosti přezkoumat předmět reklamace (tvrzenou vadu dodávky) na neporušené dodávce buď na vlastním pracovišti, nebo v sídle Společnosti. Strany si ujednávají, že pokud bude plnění dodávky prokazatelně vadné a vada bude odstranitelná, potom nemůže zákazník požadovat slevu z kupní ceny. Společnost se zavazuje v přiměřené době (nejpozději do 30 pracovních dnů) tuto vadu odstranit, případně poskytnout náhradní plnění. V případě sporu bude reklamace řešena ve spolupráci s nezávislou certifikovanou společností.

2.7 Společnost ručí za vyrobení a dodání bezvadného zboží a to v souladu s aktuální platnou oběma stranami písemně odsouhlasenou technickou dokumentací/specifikací. Společnost neručí za vady na zboží způsobené nevhodnou konstrukcí dodanou zákazníkem, za vady vzniklé nevhodným používáním zboží a dále za vady vzniklé v důsledku poškození zboží živly nebo jiným jednáním, které nebylo možné předvídat. Společnost nese zodpovědnost za škodu, kterou zaviní porušením svých povinností, Společnost nenese odpovědnost za ušlý zisk nebo za smluvní pokuty zákazníka, nese odpovědnost za skutečnou škodu maximálně do výše ceny zboží uhrazeného zákazníkem, na jehož základě došlo ke vzniku škody.

2.8 Společnost, po předchozí písemné vzájemné dohodě, umožní zákazníkovi provedení zákaznického auditu ve výrobě k ověření systému jakosti a kontroly.

2.9 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží zákazníkem nebo jeho zástupcem. Převzetí zboží je zákazník povinen potvrdit na dodacím listu. Pokud zákazník nepřevezme včas zboží, tak jej Společnost písemně a nebo i jiným způsobem vyzve k dodatečnému převzetí zboží a stanoví dodatečnou lhůtu k převzetí. Marným uplynutím této dodatečné lhůty je splněna povinnost Společnosti zboží dodat. Pokud zákazník nepřevezme zboží do pěti dnů od uplynutí výše uvedené dodatečné lhůty, může Společnost od smlouvy odstoupit a požadovat po zákazníkovi škodu ve výši odpovídající hodnotě kupní ceny.

3. Cena a platební podmínky

3.1 Cena za dodávku je stanovena na základě cenové kalkulace a platné nabídky Společnosti. Ceníky jsou pravidelně aktualizovány dle ostatních platných písemných ujednání mezi Společností a zákazníkem a to zejména ve vztahu na fixaci ceny materiálu. Konečná cena se rozumí včetně balení, dopravy a nákladů na pojištění (Incoterms DAP), pokud není písemně ujednáno jinak. Pokud se významně změní na zakázku vázané cenové náklady, je Společnost oprávněna tyto náklady zohlednit v upravené cenové nabídce. Konečná výše úpravy ceny musí být odsouhlasena oběma stranami a to písemnou formou.

3.2 Fakturu za dodávku (daňový doklad) vystavuje Společnost na základě dodacího listu potvrzeného zákazníkem a to ve lhůtě splatnosti 30 dnů od data potvrzení dodacího listu. Delší lhůta splatnosti musí být písemně dohodnuta před převzetím zakázky. Společnost si vyhrazuje právo, zejména u nových odběratelů, vyžadovat zálohové platby, nebo dílčí platby v hotovosti. Platbu (doplatek) provede zákazník až po přejímce zboží.

3.3 V případě prodlení se splatností pohledávky je Společnost oprávněna vedle zákonného úroku z prodlení také smluvní úrok ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Veškeré náklady na vymáhání pohledávky jdou k tíži zákazníka.

3.4 Předmět dodávky zůstává ve vlastnictví Společnosti až do úplného zaplacení sjednané ceny. Společnost má v souladu s ustanovením § 1395 OZ právo zadržet dodávku zákazníka v případě, že má vůči zákazníkovi neuhrazené pohledávky.

3.5 V případě, kdy je Společností dodané zboží předmětem částečné reklamace, je zákazník povinen uhradit prokazatelně bezvadné zboží ve výše sjednané lhůtě. Zákazník není oprávněn zadržet bez předchozího písemného souhlasu Společnosti celou nebo část kupní ceny z důvodu jakýchkoliv protipohledávek za prodávajícím ani z důvodu reklamace a není oprávněn provést jednostranný zápočet vůči vyúčtované kupní ceně zboží ani úrokům z prodlení. Pro případ porušení uvedeného ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši odpovídající zadržené nebo jednostranně započtené částky.

4. Vyšší moc

4.1 Pro potřeby VOP se vyšší mocí rozumí všechny okolnosti a vnější události výjimečného a nevyhnutelného charakteru, které smluvní strany nemohly předvídat při uzavření smlouvy a které znemožňují i přes veškerou vynaloženou snahu jedné ze stran dodržet všechny nebo část smluvních závazků. Jedná se například o povodně, požáry, přírodní a živelné katastrofy, válečný stav, stávky většího rozsahu, vládní nařízení apod.

4.2 O zjištěné skutečnosti, na kterou lze vztáhnout uvedenou definici vyšší moci, je povinna postižená strana druhou stranu vyrozumět bez zbytečného odkladu (pokud tomu nebrání technické překážky).

5. Závěrečná ustanovení a GDPR Ochrana a zpracování údajů

5.1 Právní vztahy smluvních stran se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a souvisejícími předpisy.

5.2 Spory, vyplývající z uzavřené smlouvy, které nebudou vyřešeny dohodou smluvních stran, se řídí právními předpisy České republiky a budou řešeny příslušným soudem.

5.3 VOP se vztahují na veškeré dodávky Společnosti zákazníkovi obsažené ve smlouvě (akceptované nabídce Společnosti) a dodacích listech.

5.4 Tyto VOP nahrazují veškeré, dříve vydané dodací, platební nebo jiné podmínky, vztahující se na plnění poskytovaná Společností zákazníkům.

5.5 Při poskytování služby zpracovává Společnost pro odběratele i dodavatele údaje. Některé údaje mohou být považovány za osobní údaje. Odběratel nebo dodavatel je ve vztahu k tomuto zpracování Správcem osobních údajů a společnost GD Druckguss s.r.o. bude působit jako Zpracovatel osobních údajů. Odběratel a dodavatel tímto výslovně uděluje společnosti GD Druckguss s.r.o. souhlas ke zpracování a použití veškerých údajů shromážděných na základě uzavřených smluv a objednávek. Odběratel i dodavatel tímto nadále uděluje i souhlas, aby společnost GD Druckguss s.r.o. zpracovávala tyto údaje, pouze však pro vlastní potřebu.

5.6 Tyto VOP vstupují v platnost od 01. 01. 2019 a vůči konkrétnímu zákazníkovi jsou účinné dnem uzavření smlouvy o spolupráci mezi Společností a zákazníkem.


Ve Vodňanech: 01.01.2021

Jednatelka společnosti: Iveta Boskov